صفحه اصلی  
نرخ نامه  
 
 
نوع اتاقنرخ (ریال)
انتخاب کنید0
یک تخته با صبحانه2210000
دو تخته با صبحانه2997500
سه تخته با صبحانه3815000
چهار تخته با صبحانه4632500
پنج تخته با صبحانه5450000
فولبرد برای یک نفر2800000
فولبرد برای دو نفر4000000
فولبرد برای سه نفر6000000
فولبرد برای چهار نفر8000000
فولبرد برای پنج نفر10000000
فولبرد برای شش نفر12000000
دو تخته با صبحانه ویژه هفته دوم نوروز 993746875
سه تخته با صبحانه ویژه هفته دوم نوروز 994768750
چهار تخته با صبحانه ویژه هفته دوم نوروز 995790625
پنج تخته با صبحانه ویژه هفته دوم نوروز 996812500
فولبرد برای دو نفر ویژه هفته دوم نوروز 996400000
فولبرد برای سه نفر ویژه هفته دوم نوروز 999600000
فولبرد برای چهار نفر ویژه هفته دوم نوروز 9912800000
فولبرد برای پنج نفر ویژه هفته دوم نوروز 9916000000
دو تخته با صبحانه ویژه هفته اول نوروز 993746875
سه تخته با صبحانه ویژه هفته اول نوروز 994768750
چهار تخته با صبحانه ویژه هفته اول نوروز 995790625
پنج تخته با صبحانه ویژه هفته اول نوروز 996812500
فولبرد برای دو نفر ویژه هفته اول نوروز 996400000
فولبرد برای سه نفر ویژه هفته اول نوروز 999600000
فولبرد برای چهار نفر ویژه هفته اول نوروز 9912800000
فولبرد برای پنج نفر ویژه هفته اول نوروز 9916000000
  • به کل صورتحساب میهمان، بر اساس قانون، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
  • نرخ های فوق با احتساب سرویس و صبحانه بوفه محاسبه گردیده است .
  • رعایت نکات ذیل در مورد ارائه صبحانه با اتاق الزامی می باشد
    1. الف : چنانچه یک نفر در اتاق دو تخته اقامت نماید، نرخ صبحانه برای یک نفر محاسبه می گردد
      ب : با توجه به زمان پذیرش و تسویه حساب اگر میهمان از صبحانه استفاده ننماید، مبلغ صبحانه کسر می شود
  • مبلغ هر نفر اضافه برای اطفال از سن 2 تا 5 سال نیم بها محاسبه خواهد شد
  • ساعت پذیرش و تخلیه اتاق، ساعت 14 می باشد